Hoe kunnen we uw bedrijf helpen groeien?

Voor gefundeerd bedrijfseconomisch advies en fiscale expertise. Dat is waar we uw bedrijf mee helpen groeien. Van start tot overdracht. 

Accountancy

ACCOUNTANCY

Uw accountant is in de eerste plaats een vertrouwenspersoon. De informatie die u hem of haar toevertrouwt is immers per definitie confidentieel.

Fiscaliteit

FISCALITEIT

De basisopdracht van uw belastingconsulent is om u doorheen het bos van fiscale maatregelen de bomen te laten zien.

Juridisch

JURIDISCH

Vanuit zijn breed perspectief en ruime ervaring in diverse ondernemingen en sectoren is uw accountant een dankbaar klankbord.

Trapwijs gestapelde blokken

ABM versterkt uw groei

Voor gefundeerd bedrijfseconomisch advies en fiscale expertise. Dat is waar we uw bedrijf mee helpen groeien. Van start tot overdracht. En dat is precies waarin we voor meer dan 90% van onze klanten echt het verschil maken. Als accountants en belastingconsulenten, maar meer nog als een partner die zich inleeft in uw verhaal, die inzichten met u deelt en die u helpt om de juiste beslissingen te nemen.

Quick access

Collega's ABM Accountants
Tekstbalonnen

VERTEL ONS UW VERHAAL

Want vertellen alleen al brengt nieuwe inzichten. Automatisch. En daar pikken wij graag op in. Maak een afspraak.

Team ABM
Blad papier en balpen

UW DOSSIER BIJ ABM

ABM stelt u al uw documenten 24/7 ter beschikking in een overzichtelijk dossier. Klik hier om in te loggen.

Collega's ABM Accountants
Zoekfunctie

SNEL OPZOEKEN

Snel een BTW-nummer opzoeken, een loonberekening maken of bedrijfsinformatie raadplegen?

Testimonials

Nieuws

ABM logo tekst

1 op 3 kmo's verstuurt facturen via post

27.10.2023

1 op 3 Belgische kmo's verstuurt nog facturen met de post. Opvallend, want vanaf 1 januari 2026 wordt elektronisch factureren tussen bedrijven verplicht. De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Horus Software, dat 452 Belgische kmo's bevroeg omtrent hun facturatiegewoonten. Op de vraag 'Ik stuur mijn factuur op via ?' antwoordde 35,8 procent 'De post'. 79,6 procent gebruikt e-mail om een factuur te verzenden. Nog opvallend: slechts 27,9 procent van de respondenten gebruikt een facturatieprogramma om facturen op te stellen en te verzenden. 37 procent van de bevraagden gebruikt Word. Op het vlak van elektronische facturatie doet Vlaanderen het iets beter dan Brussel en Wallonië: slechts één op de vier (27%) kmo's stuurt zijn facturen nog op met de post. Nog enkele opvallende cijfers uit de enquête:. 39 procent van de ondernemers ziet de boekhouding louter als een kostenpost 18 procent vindt de boekhouding zelfs compleet nutteloos Belgische kmo's spenderen gemiddeld 33 uur per maan aan administratieve taken voor de boekhouding 1 ondernemer op 2 geeft aan financieel advies te ontvangen van diens accountant 59 procent van de ondervraagde ondernemers gaan minder dan vier keer per jaar in gesprek met hun accountant. E-invoicing vanaf 2026. Zoals eerder bekend gemaakt wordt e-invoicing tussen bedrijven onderling de norm vanaf 1 januari 2026. Heel wat kmo's moeten dus nog een stevige inhaalbeweging maken.

Lees meer
ABM logo tekst

Sociale verkiezingen 2024: aanpassing wettelijk kadertext

24.10.2023

Een nieuwe wet van 5 juni 2023 wijzigt enkele maatregelen omtrent het aanstellen van werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wijzigingen hebben beterekking op: de schorsing van de kiesprocedure het stemrecht voor uitzendkrachten alternatieve wijzen van oproeping elektronisch stemmen 1. Schorsing van de kiesprocedure. Als bepaalde voorwaarden en formaliteiten vervuld zijn, kan de kiesprocedure worden geschorst wanneer de onderneming wordt geconfronteerd met een staking of een grote mate van tijdelijke werkloosheid tussen de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en de dag van de verkiezingen. tDe wet van 5 juni 2023 verduidelijkt de datum van herneming van de kiesprocedure. Die datum wordt bepaald in onderlinge overeenstemming tussen de werkgever en de representatieve werknemersorganisaties die kandidaten kunnen voordragen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, eindigt de schorsing de dag waarop de voor de schorsing vereiste voorwaarden niet meer vervuld zijn.ext 2. Stemrecht voor uitzendkrachten. De nieuwe wet bepaalt dat uitzendkrachten, om aan de stemming deel te nemen: 32 daadwerkelijke arbeidsdagen moeten hebben gepresteerd in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten; gedurende de 3 kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, hetzij tijdens de periode van 1 november 2023 tot 31 januari 2024. 3. Alternatieve wijzen van oproeping. De wet van 5 juni 2023 faciliteert de wijzen van oproepen van de kiezers aangezien de werkgever op een andere wijze dan via overhandiging kan oproepen:als er een unaniem akkoord is, binnen de vereiste termijn, binnen de OR of het CPBW of, bij ontstentenis van een OR of CPBW, met de vakbondsafvaardiging; alleen voor kiezers met een professioneel mailadres of toegang tot een computer (laptop) die hen op hun gebruikelijke werkpost ter beschikking wordt gesteld door de werkgever of de gebruiker. Als de werkgever niet in staat is een bewijs te leveren van deze alternatieve verzending en van de ontvangst door de bestemmeling, moet de oproeping binnen de gestelde termijn worden verzonden bij een aangetekende brief of, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, op een alternatieve wijze. 4. Elektronisch stemmen. De nieuwe wet vergemakkelijkt het elektronisch stemmen op afstand. Hij stapt af van de voorwaarde dat de stemsoftware op het netwerk van de onderneming moet worden geïnstalleerd. Een versleutelde netwerkverbinding moet echter een betrouwbare authenticatie van de kiezers garanderen. Zonder die beveiliging is elektronisch stemmen niet mogelijk.

Lees meer
ABM logo tekst

Verwijlintresten bij laattijdige betaling overheidsopdrachten blijven stijgen

21.10.2023

Sinds 1 oktober 2023 bedraagt de rentevoet van de verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten (zowel werken, leveringen als diensten) voor de zogenaamde 'oudste' opdrachten 6,25%. Ook de verwijlintresten voor jongere opdrachten is gestegen. De rentevoet van overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 en aangekondigd vanaf 1 januari 1981 werd op 1 juni nog opgetrokken van 5,25% naar 5,50%. In augustus steegt de rentevoet verder naar 5,75% en in september werd de kaap van 6% gerond. Ter verduidelijking: in juli vorig jaar bedroeg de rentevoet met 1,75% nog geen derde van wat hij nu is. Ook de verwijlintrestvoet voor overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 is gestegen. Vandaag staat die op 12% tegenover 10,5% in juni. Wanneer is de overheid verwijlintresten verschuldigd?. De overheid is verwijlintresten verschuldigd wanneer een overheidsopdracht niet tijdig betaald wordt. Het bedrag komt bovenop het verschuldigde bedrag van de prestaties. De toe te passen rentevoet hangt af van de datum waarop het contract werd aangegaan. De federale overheid hanteert hiervoor een tabel waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen 'Opdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013', 'Opdrachten gegund tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013' en 'Opdrachten gegund voor 8 augustus 2002'.

Lees meer

Onze gemotiveerde medewerkers

Werken bij ABM Accountants?

ABM is voortdurend op zoek naar boekhoudkundig en fiscaal talent.